Συνέντευξη Προέδρου στο ATLAS TV για το θέμα της αποδυνάμωσης της Δ.Α.Χαλκιδικής